ANBI (Dutch)

ANBI-Status
Stichting Youth Peace Initiative is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Vanwege de wettelijke eisen om een ANBI-status te kunnen behouden voor Stichting Youth Peace Initiative moet aan de publicatieplicht worden voldaan.


Naam: Stichting Youth Peace Initiative (statuten), Youth Peace Initiative (website)
RSIN/fiscaal nummer: 853845190

Adres:
Humanity Hub
Fluwelen Burgwal 58
2511 CJ Den Haag
Nederland

info@youthpeaceinitiative.net


De stichting heeft ten doel:
Het betrekken van jongeren bij internationale vredesvraagstukken en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van (internationale) bijeenkomsten.

De stichting beoogt niet het maken van winst.


Bestuur:

De heer T. Brouwer – Voorzitter
De heer J. Van Velzen – Secretaris
Mevrouw B. Horbeek – Penningmeester
Mevrouw E. Grisnich – Programma Coördinator
Mevrouw S. Bes – Programma Coördinator
De heer J. Kies – Programma Coördinator
Mevrouw C. Pietrek – External Activities Officer
Mevrouw E. Cleyndert – Communications Officer


Statuten:
Aan bestuurders kan geen bezoldiging worden toegekend voor hun werkzaamheden. Bestuurders en eventuele andere beleidsbepalers van de Stichting ontvangen voor de ter zake van de door hen voor de Stichting verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan e en vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld. Deze vergoeding van de onkosten worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.

Er wordt slechts een onkostenvergoeding uitgekeerd, als er onkosten worden gemaakt door bestuurders welke direct het doel van de stichting dienen.

 


Voor een uitgebreide beschrijving van onze activiteiten in 2018, alsmede een financieel verslag:

YPI – Annual Report 2018


Een inzicht in onze beleidsvoornemens voor 2019:

  • Uitbreiding van het Palestijns-Israëlisch Initiatief
  • Ontwikkeling van een Bosnisch Initiatief
  • Voorbereidingen voor de Youth Carnegie Peace Prize 2020
  • Overige externe activiteiten